طرح طاهرین
طرح طاهرین

نظر به اهمیت تطهیر مؤمنین، مؤمنات و سفارشات ائمه معصومین(ع)، همچنین با توجه به استقبال عموم شهروندان از کمک رسانی افتخاری و داوطلبانه در تغسیل و تطهیر اموات وبه منظور تغییر نگرش نسبت به موضوعاتی نظیر مرگ، معادشناسی و معاد باوری درراستاي افزایش مشارکت های مردمی در شرایط بحرانی و بروز حوادث غیرمترقبه از داوطلبان ثبت نام مي گردد.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه